Top Breeder Award
2008 -2016

TSOYU

Japanese akita inu

Tsoyu Gokujou Go....