Top Breeder Award
2008 -2019

TSOYU

Japanese akita inu

bel. ch. tsoyu Gokujou Go....